Рубрики
устаткування кондитерське

Технічне подання до кондитерської промисловості

За роки кондитерські підприємства перетворилися з дрібних кустарних майстерень в великі, технічно високо оснащені підприємства.

Кондитерська промисловість має в даний час багато кондитерських фабрик. Крім того, кондитерські вироби виробляється спеціалізованими цехами хлібозаводів, овочеконсервні заводів, а також підприємствами громадського харчування.

У найближчі роки передбачається значне збільшення вироблення кондитерських виробів, в тому числі різке збільшення випуску виробів, що користуються великим попитом у населення: м'яких глазурованих цукерок, вафель, пастиломармеладних виробів; значно збільшиться випуск загорнутих і розфасованих кондитерських виробів.

У 2016 р Передбачається, збільшення вироблення кондитерських виробів буде досягнуто не тільки за рахунок будівництва нових підприємств, а й за рахунок підвищення ефективності виробництва і зростання продуктивності праці.

Ці завдання вирішуються в кондитерській промисловості головним чином на основі створення та впровадження нової високопродуктивної техніки, прогресивної технології і подальшого переходу до більш досконалої формі виробництва - механізованим і автоматизованим потокових ліній. Відповідно до цього основним напрямком технічного прогресу в кондитерській промисловості є створення, впровадження та подальше вдосконалення механізованих і автоматизованих потокових ліній, агрегатів і автоматів для виробництва різних кондитерських виробів.

В результаті робіт, проведених Всесоюзним науково-дослідним інститутом кондитерської промисловості, УкрНІІпродмашем, ВНІЕКІпродмашем, інститутом «Роспіщепромавтоматіка» у творчій співдружності з передовими кондитерськими підприємствами, колективами винахідників і заводами продовольчого машинобудування, в кондитерській промисловості створена та вдосконалюється механізовані потокові лінії безперервного виробництва масових сортів карамелі , глазурованих цукерок, шоколадних мас, пастило-мармеладних і борошняних кон дітерскіх виробів, різні нові механізовані агрегати і автомати. У деяких з основних видів виробництва, наприклад, карамелі, відливних сортів цукерок і цукрового печива, процеси виробництва механізовані від надходження сировини до упаковки готової продукції в торговельну тару.

Впровадження механізованих потокових ліній і високопродуктивних агрегатів і автоматів в кондитерській промисловості дозволяє підвищити ефективність виробництва: збільшити продуктивність праці, механізувати трудомісткі ручні процеси, в 1,5-2 рази скоротити виробничі площі, зменшити втрати цінної сировини, ліквідувати проміжну тару, значно поліпшити якість продукції і санітарно гігієнічні умови виробництва.

В СРСР технологічне обладнання кондитерської промисловості виготовлялося заводами Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів (Барський машинобудівний завод, завод «Київпродмаш», завод ім. Ярославського московського об'єднання «Пищемаш», Шебекинский заплави ін.), Заводами досвідчених конструкцій ВНДІ кондитерської промисловості і УкрНІІпродмаша, інститутом «Роспіщепромавтоматіка» і ін.

Деякі види спеціального обладнання поставляються нашим фабрикам машинобудівними заводами соціалістичних країн, як, наприклад, НДР, ПНР та ін. Крім того, окремі екземпляри ліній і агрегатів закуповуються у фірм Італії, Франції, Швейцарії, ФРН і Англії.

Однак перед інженерами і техніками кондитерської промисловості варто ще багато завдань, які потребують вирішення: необхідно механізувати і автоматизувати ряд технологічних процесів, створювати високопродуктивні машини-автомати, механізувати ряд вантажно-розвантажувальних робіт і т. Д.

Необхідність вирішення цих завдань, а також складність сучасного обладнання вимагають від інженерно-технічних працівників глибоких знань, а від учнів - глибокого вивчення технології та обладнання кондитерської промисловості.

Поняття про машинах, апаратах і поточних лініях

Всі машини можна розділити на три основні класи: машини-двигуни, підйомно-транспортні машини і технологічні (або робочі) машини.

За цим підручником студенти вивчають основне технологічне обладнання кондитерських фабрик, а також деяке допоміжне обладнання, що входить до складу установок і агрегатів.

Технологічне обладнання кондитерських фабрик дуже різноманітно. Однак багато груп машин і апаратів мають спільні ознаки. В основу класифікації обладнання можна покласти наступні класифікаційні ознаки: характер впливу на продукт, характер робочого циклу, ступінь механізації та автоматизації, функціональне призначення обладнання.

За характером впливу на продукт обладнання може бути розділене на машини і апарати.

У машині здійснюється механічний вплив на продукт. При цьому властивості продукту або матеріалу не змінюються. Змінюються лише форма, розміри та інші фізичні параметри. Особливістю машини є наявність рухомих робочих органів, безпосередньо механічно впливають на продукт.

В апаратах здійснюються теплові, електричні, фізико-хімічні, біохімічні та інші дії, які викликають зміну фізичних або хімічних властивостей або агрегатного стану оброблюваного продукту. Характерною ознакою апарату є наявність реакційного простору або робочої камери.

За характером робочого циклу машини і апарати поділяються на машини і апарати періодичної і безперервної дії.

У машинах і апаратах періодичної дії продукт піддається обробці протягом певного проміжку часу (циклу) і потім видаляється з машини або апарату. Після цього цикл процесу відновлюється. Режим роботи робочих органів такого обладнання протягом циклу шедсстоянен, безперервно змінюється.

У машинах і апаратах безперервної дії процес протікає безперервно, при сталому режимі, з одночасною безперервної за- гт вузької вихідної сировини і виходом готового продукту. Робочі органи такс го обладнання працюють в сталих, стабільних умовах.

За ступенем механізації і автоматизації машини і апарати поділяються на машини і апарати неавтоматичного дії, напівавтоматичні та автоматичні.

В обладнанні неавтоматичного дії завантаження, вивантаження, перекладення, контроль, а також окремі технологічні операції проводяться робочим з безпосереднім впливом на оброблюваний об'єкт.

У напівавтоматичному обладнанні всі основні технологічні операції виконуються машиною. Ручними залишаються деякі вспомгательние операції (наприклад, транспортування, завантаження і вивантаження), а також операції контролю, наладки і спостереження.

В автоматичному обладнанні всі технологічні, допоміжні та контрольні операції здійснюються автоматично за заздалегідь заданою програмою. Ручними операціями залишаються налагодження і спостереження за роботою автомата.

За функціональним призначенням технологічне обладнання кондитерських фабрик можна розділити на наступні основні групи:

 1. Машини та агрегати для підготовки сировини і приготування напівфабрикатів. До цієї групи належать машини і агрегати для зчищення і просіювання сировини, машини для його дроблення, пристрої для дозування, машини для змішування сировини та отримання напівфабрикатів.
 2. Апарати і машини для теплової обробки сировини, напівфабрикатів і готової продукції. У цю групу технологічного обладнання входять різні теплообмінні апарати для нагрівання, уварювання або охолодження сировини і напівфабрикатів, камери для охолодження напівфабрикатів або відформованих виробів, а також печі для випічки борошняних кондитерських виробів.
 3. Машини та агрегати для формування виробів або їх заготовок. До цієї групи устаткування відносяться машини і агрегати для штампування виробів, ріжучі машини і машини для відливання заготовок виробів.
 4. Машини та агрегати для закрутки, фасування і упаковки готової продукції.

У процесі комплексної механізації і автоматизації виробництва окремі машини і апарати об'єднують в агрегати і потокові лінії, що дозволяє отримати значний техніко-економічний ефект. Внаслідок безперервності процесу в поточних лініях можна підтримувати постійний технологічний режим, а отже, отримувати вироби з постійними якісними показниками і зменшувати кількість зворотних відходів і шлюбу.

Комплексна механізація процесів в поточних лініях дозволяє усунути важкі і трудомісткі ручні операції, полегшити працю робочого і підвищити його продуктивність. Обов'язки робочого все більш набувають характеру спостереження за роботою машин.

Впровадження потокових ліній дозволяє скоротити площі, зайняті обладнанням, і зменшити або усунути застосування такого внутрішньоцехового інвентарю, як лотки, ящики, візки, стелажі і т. Д.

За ступенем механізації і автоматизації потокові лінії кондитерської промисловості можна розділити на наступні види.

Polumehanizirovannye Potočný лінії. У цих лініях механізовані окремі технологічні операції. Передача сировини або напівфабрикату на окремих ділянках здійснюється вручну. Вручну може здійснюватися також дозування сировини і напівфабрикатів, завантаження їх у машини або вивантаження готової продукції. Устаткування таких ліній може бути розташоване і не по поточному принципом.

Механізовані потокові лінії. У цих лініях обладнання встановлюється і зв'язується транспортують пристроями по поточному принципом. Компонування лінії може бути різна: по прямій, Г-або П-образної лінії або з розміщенням окремих ділянок по вертикалі в різних поверхах.

Всі процеси в цих лініях комплексно механізовані. Як правило, ручна праця залишається тільки при контролі за процесами і спостереженні за роботою лінії і іноді при завантаженні вихідної сировини.

Всі машини і апарати механізованих потокових ліній працюють безперервно. Однак використовуються також і апарати періодичної дії. У цих випадках встановлюються два поперемінно працюючих апарату або один апарат з проміжною ємністю - накопичувачем, з якого напівфабрикат відбувається безперервне.

Автоматизовані потокові лінії. Під автоматизованою лінією мається на увазі механізована потокова лінія, в якій параметри деяких технологічних процесів контролюються і регулюються автоматичними приладами без втручання обслуговуючого персоналу. До таких параметрів можна віднести температуру, тиск, швидкість, витрата продукту та ін.

У кондитерської промисловості повністю автоматизовані лінії поки ще не створені, є лише частково автоматизовані лінії.

Основні вимоги, що пред'являються до конструкції машин і апаратів кондитерського виробництва, і основні правила їх експлуатації

Машини та апарати повинні мати високі техніко-економічні показники, під якими маються на увазі окремі параметри, віднесені до продуктивності машин і апаратів. До таких параметрів належать, наприклад, маса машини або апарату, розмір займаної площі, витрата електроенергії, пара і води і т. П., Вартість обслуговування та інші витрати, пов'язані з експлуатацією обладнання, а також його поточним та капітальним ремонтом.

Конструкція машин і апаратів повинна відповідати вимогам сучасної прогресивної технології. Необхідно, щоб форма, розміри, швидкості і траєкторії руху робочих органів, а також такі параметри, як температура теплоносія і т. П., Відповідали фізико-механічних і хімічних властивостей продукту і заданої технологічним режимом.

Особливе значення має вибір матеріалів для виготовлення робочих органів. Багато видів сировини і напівфабрикатів кондитерської промисловості містять кислоти, тому деякі робочі органи машин і апаратів повинні виконуватися з корозійностійких

матеріалів. Робочі органи машин і апаратів повинні мати високу зносостійкість, так як попадання частинок матеріалів робочих органів в харчовий продукт може зробити його непридатним до вживання.

Конструкція деталей, робочих органів і інших вузлів машини повинна бути технологічною. Під технологічністю розуміють відповідність конструкції вимогам оптимальних технологічних процесів виготовлення машини при максимальній економії матеріалів і зниженні трудомісткості їх виготовлення.

Сучасні харчові машини досить швидкохідні. Навіть незначна неврівноваженість обертових деталей може призвести до виникнення шкідливих динамічних навантажень, що викликають вібрацію машин і перекриттів будинків, надмірний знос підшипників, зайвий витрата енергії і т. П., Тому бистровращающіеся деталі повинні бути статично або динамічно врівноважені.

Великою перевагою будь-якої машини або апарату є простота конструкції, що полегшує як обслуговування, так і ремонт.

Машини, апарати і транспортують пристрою не повинні мати застійних зон, де міг би накопичуватися продукт. Станини повинні бути обтічні, закриті. Необхідно відокремлювати перегородками або іншими пристроями технологічну частину від механічної і передбачати спеціальні люки і дверці для зручності очищення і мийки обладнання.

Конструкція машин і апаратів повинна задовольняти вимогам охорони праці і техніки безпеки.

При конструюванні і експлуатації теплообмінних апаратів необхідно керуватися затвердженими основними правилами: «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів», «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води», а також нормами розрахунку, інструкціями та методичними вказівками по технічному огляду установок.

Варильна апаратура повинна бути оснащена приладами для вимірювання тиску пари, що гріє, розрідження, а також запобіжними клапанами. Гарячі поверхні апаратів покриваються тепловою ізоляцією і захищаються захисними кожухами.

Всі механічні передачі, рухомі частини машин, а також їх рухомі робочі органи (лопаті місильних машин, валки прокатних машин, ножі ріжучих машин і т. Д.) Повинні бути захищені огорожами і кришками. Ці пристрої забезпечуються автоматичним блокуванням: при знятті огородження або відкриванні кришки машина або її робочі органи зупиняються. Електродвигуни і електрична апаратура повинні бути у всіх машин заземлені.

У кондитерському виробництві застосовується велика кількість установок з повітряним охолодженням. Необхідно передбачати пристрої, що захищають робітників від потоку холодного повітря. На робочих місцях у печей обжарочная, варильного, сушильного та іншого теплового обладнання слід встановлювати вентиляцію або створювати завісу з повітря нормальної температури.

Довговічність роботи машин і апаратів ео в чому залежить від правильності їх експлуатації. Основними умовами експлуатації обладнання є дотримання графіка планово-попереджувального ремонту, систематична змащення тертьових деталей, регулярні огляди і перевірка обладнання, а також створення запасу швидкозношуваних деталей.

Велику увагу слід приділяти правильній наладці і пуску машин і апаратів. Перед пуском машини слід перевірити установку всіх огорож і переконатися у відсутності на машині інструменту або інвентарю, сторонніх предметів або залишків затверділого продукту. Варильні апарати перед пуском в роботу слід прогріти, а також провести продувку парового простору гострою парою для видалення з нього конденсату і повітря. Одночасно перевіряється справність і щільність арматури і вимірювальних приладів.

Устаткування для теплової обробки сировини і напівфабрикатів і технологічні насоси

У кондитерському виробництві поряд з іншими процесами широко застосовується теплова обробка сировини і напівфабрикатів - нагрівання, охолодження, уварювання, при якому відбувається випаровування частини вологи, і темперування, що полягає в доведенні температури напівфабрикату до заданої і її постійної підтримки.

При тепловій обробці продукту відбувається теплообмін між продуктом і середовищем, що віддає або сприймає теплову енергію, - теплоносієм або холодоагентом.

Основним теплоносієм при теплових процесах нагрівання, розчинення та уварювання в кондитерському виробництві є насичена водяна пара з надлишковим тиском зазвичай до 0,6 МПа.

Найбільш поширені такі способи нагрівання продукту водяною парою:

а) нагрів відкритою парою - барботированием пара в рідину, що нагрівається або впусканням його в апарат за допомогою інжекторів;

б) нагрівання глухим паром - подачею пари, що гріє в парову камеру теплообмінника, де він конденсується на поверхні теплообміну, віддаючи їй приховану теплоту пароутворення.

Нагрівання рідини відкритою парою проводиться найчастіше за допомогою барботерів - труби або змійовика з дрібними отворами, через які пар виходить в рідину, що нагрівається; барботер зазвичай встановлюється в нижній частині резервуара. Пар, виходячи з отворів барботера, піднімається вгору у вигляді бульбашок і по шляху конденсується, віддаючи своє тепло рідини, що нагрівається; при цьому відбувається перемішування рідини. У схему паропроводу обов'язково включають зворотний клапан, щоб уникнути попадання рідини в паропровід при випадковому падінні тиску пара.

Істотними недоліками барботерів є шум, що виникає при виході пара з отворів, безпосереднє зіткнення пара з обігрівається продуктом, а також зниження концентрації продукту внаслідок конденсації в ньому пари, що гріє.

При обігріві ж продукту глухим паром через теплопередающей поверхню теплообмінника гріючийпар заповнює парову камеру теплообмінника і, віддаючи своє тепло поверхні теплообміну апарату, конденсується. Конденсат відводиться з нижньої частини парової камери авто- матом-конденсатовідвідників (конденсаційним горщиком). Поверхня теплообміну може мати різну конструкцію (парові, змійовики, прямі трубки і т. П.).

Основні види теплообмінних апаратів кондитерського виробництва

Для основних процесів теплової обробки сировини і напівфабрикатів - нагрівання, випаровування (уварювання) розчинів, а також для розчинення сировини - в кондитерському виробництві застосовуються різні апарати періодичної і безперервної дії.

До апаратів періодичної дії відносяться:

 1. відкриті варильні котли, в тому числі диссутор-одностінні варильні котли для розчинення цукру з барботером і змеевиковую обігрівом;
 2. сферичні вакуум-апарати для уварювання начинок;
 3. універсальні вакуум-варильні апарати.

До апаратів безперервної дії відносяться:

 1. розчинники для приготування сиропу, в тому числі секційні, шнекового типу та ін .;
 2. змієвикові апарати, що працюють під розрідженням - з вакуум камерою (переважно для уварювання карамельної маси) або без розрідження - з пароотделітеля (для уварювання фруктово-ягідних начинок, різних цукеркових, ірисний, пастило-мармеладних та інших кондитерських мас);
 3. змієвикові помадоварочние колонки для уварювання помадних сиропів, що працюють без розрідження, з пароотделітеля.

Для темперирования різних кондитерських мас застосовуються так звані темперующі машини, в тому числі:

 1. циліндричні темперующі машини-збірники періодичної дії з пароводяної сорочкою і мішалкою для темперування начинок, тертого какао, цукеркових, шоколадних та інших мас;
 2. шнекові автоматичні машини безперервного дії для темперування шоколадних мас.

Для створення і підтримки в вакуум-апаратах розрідження встановлюються конденсатори змішання з мокровоздушнимі поршневими або ротаційними водокільцевими вакуум-насосами. Для подачі в апарати на теплову обробку сумішей і для відводу готових мас використовуються плунжерні, шестеренні (коловоротні) або ротаційно-зубчасті насоси.

Апарати періодичного дій

Відкриті варильні котли. Ці котли застосовуються для розчинення, уварювання або підігріву різних кондитерських мас.

У кондитерської промисловості застосовуються двостінні відкриті варильні котли переважно випуску заводу ім. Ярославського московського об'єднання «Пищемаш» різної місткості: 150, 60 і 12 л, перекидні (з поворотною чашею) і неопрокідивающіеся (стаціонарні), без мішалок і з механічними мішалками, причому останні використовуються іноді як рецептурних Темперуючі збірок в цукерковому та інших виробництвах.

Варильний котел К-1А місткістю 150 л, що перекидається, без мішалки. Котел (рис. 1)

складається з мідної полусферической чаші § з відбортований фланцем і циліндричної обичайки 3 з носиком для зливу готових мас. Чаша котла поміщена в сталеву зварену парову сорочку 9. За допомогою сталевого кільця, прокладки і болтів фланці мідної чаші і сталевий сорочки з'єднуються між собою. Порожнина між чашею і сталевий сорочкою утворює паровий простір.

Котел монтується за допомогою пустотілих цапф 2 і 6 і підшипників на чавунних стійках 1. Подача пари, що гріє проводиться через цапфу 6> а відведення конденсату по відвідної трубці 12 - через цапфу 2; спуск конденсату проводиться через вентиль 11. Один кінець відвідної трубки 12 розташований в нижній частині парової сорочки для усунення можливості заповнення парового простору конденсатом. До котла встановлюється кон- денсатоотводчік.

Продування повітря з парового простору проводиться через спускний кран 13. На вхідних трубі для пара встановлені запобіжний

Мал. 1. Перекидний варильний котел К-1А без мішалки.

клапан 5, що спрацьовує в разі перевищення тиску проти встановленого, і манометр 4 для контролю за тиском пари.

Вивантаження готової маси проводиться шляхом перекидання чаші за допомогою черв'ячної пари 7 і маховика з рукояткою, змонтованих на цапфі 6 і стійці 1. Вивантаження маси і слив промивних вод може проводитися також через нижній зливний штуцер відкриттям затвора 10 або крана.

При пуску котла перед завантаженням його підлеглими розчиненню частини та уварюють масою відкривають кран 13 для продувки і спуску повітря та вентиль 11 для спуску конденсату, відкривають вентиль для подачі пари, що гріє і виробляють продувку парового простору, потім закривають продувні крани, включають конденсатовідвідник і поступово

Таблиця 1

Технічна характеристика відкритих варильних котлів без мешалок

Показники Тип котла
6-А, що перекидається 5-А, неопрокіди- вающий К-1А, що перекидається
Корисна місткість котла, л 12 60 150
Площа поверхні нагрівання, м2 Тиск що гріє пара, МПа 0,23 0,55 0,65
До 0,3 До 0,6 До 0,6
Тиск при гідравлічному випробуванні, МПа 0,45 0,9 0,9
Обсяг парового простору, л 10 15 75
Витрата що гріє пара, кг / год 25 55 100
Внутрішній діаметр чаші котла, мм 500 590 785
Кут перекидання чаші, град Габарити, мм 90 100
довжина 1400 1100 1800
ширина 730 758 1000
висота 1112 1125 1120
Маса, кг 200 300 480

(Щоб уникнути гідравлічних ударів) збільшують подачу гріє пар, до досягнення нормального тиску.

В процесі роботи котла контролюють тиск пари, що гріє по манометру, не допускаючи підвищення його понад нормальний, і періодично випускають повітря через повітряний кран 13. Після розвантаження котла, після закінчення роботи, припиняють подачу пари, спускають конденсат, кота, миють і висушують.

У неопрокідивающіхся котлів вивантаження готової маси робите; через зливний штуцер з затвором або краном.

Для інтенсифікації процесів розчинення, нагрівання або уварювання у відкритих варильних котлах встановлюються механічні мішалки Механічним заводом випускаються котли місткістю 60 і 150 л з механічними мішалками.

Варильний котел 28-А місткістю 150 л неопрокідивающійся, з механічною заважав кой. Котел завдяки наявності мішалки може бути використаний для уварювання густих мас, наприклад ірисний, або в якості Темперуючі рецептурного збірника для цукеркових і інших мас.

Мал. 2. Неопрокідивающійся варильний котел 28-А з механічною мішалкою.

Котел (рис. 2) складається з мідної полусферической чаші 11 з мідної обечайкой 7. Чаша поміщена в сталеву парову сорочку 10 і з'єднана з нею на прокладці з допомогою фланців і болтів. Котел встановлений на двох чавунних стійках 1.

Пар для підігріву підводиться через вентиль 9. Конденсат відводиться через вентиль 14 в нижній частині парової сорочки, спуск конденсату проводиться через вентиль 13. До котла приєднується конденсатовідвідник.

Котел має кришку 18 з люком для завантаження та огляду і штуцером 19 для відводу вторинної пари. Під час варіння маса в чаші перемішується якірної мішалкою 15, що приводиться в рух електродвигуном 5 через черв'ячний редуктор 4. Котел в нижній частині має штуцер 12 для спуску готової маси; штуцер перекривається під час варіння клапаном 16. При розвантаженні котла отвір штуцера відкривається шляхом підняття клапана 16 вгору за допомогою вертикального гвинта 17 з маховичком 3.

Котел забезпечений манометром 6, запобіжним клапаном 8, манометричним термометром 2 і краном для спуску повітря.

Таблиця 2

Технічна характеристика відкритих варильних котлів з механічною мішалкою

Показники Тип котла Показники Тип котла
27-А 28-А 27-А 28-А
Корисний об'єм, Л 60 150 Частота обертання мішалки, об / хв 65 48
Площа поверхні нагрівання, м2 0,55 0,65 Потужність електродвигуна приводу мішалки, кВт 1 1
Робочий тиск пари, МПа

До

0,6

До

0,6

Частота обертання, об / хв 930 1410
Тиск при гідравлічному випробуванні, МПа 0,9 0,9 Габарити, мм
довжина 1275 1120
Обсяг парового простору, л 15 70 ширина 830 955
висота 1485 1610
Витрата що гріє пара, кг / год 55 100 Маса, кг 400 450

Продуктивність варильного котла (в кг / год) як апарату періодичної дії визначається за формулою

де G - кількість завантаженого в котел продукту, кг;

τ3-час завантаження продукту в котел, хв;

τ0 -час обробки (нагрівання, розчинення, уварювання) продукту, хв;

τр - час розвантаження, хв.

Кількість завантажується в котел продукту (в кг) визначається по робочої місткості сферичної частини котла:

де р- щільність продукту, кг / м3;

V - місткість котла, м3.

При проектуванні апарату необхідний для даного обсягу радіус сфери (в м) знаходять з формули обсягу півсфери

Площа поверхні нагрівання двутельного сферичного варильного котла визначається за формулою (1-28).

Радіус півсфери визначається виходячи з відомої площі поверхні нагрівання F (В м):

Після цього приймається найбільший радіус сфери, по якому уточнюється робоча місткість котла.

Витрата що гріє пара для варильного котла на один цикл без урахування підігріву котла при запуску його в роботу можна визначити за формулою (1-23), витрата пари на годину - за формулою (1-24).

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів.