Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до посудин,які працюють під тиском

ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ НЕ БІЛЬШЕ 0.07 МПА (0.7 КГС/КВ.СМ)
1. Загальні вимоги

1.1. Технічний нагляд та експлуатація посудин, які працюють під тиском не більше 0.7 кгс/кв.см, повинні здійснюватись у відповідності з інструкцією , затвердженою власником.

1.2. Посудини повинні виготовлюватись на підприємствах, що мають технічні засоби, які забезпечують якісне їх виготовлення у відповідності з конструкторською документацією, опрацьованою проектним, науково-дослідним інститутами (спеціалізованим конструкторським бюро) або проект- но-конструкторським відділом підприємства.
Кожна посудина повинна мати паспорт встановленої форми.

1.3. Особою, відповідальною за справний стан та безпечного експлуатацію посудин, що є начальник цеху, дільниці, виробництва, а особою, что Здійснює нагляд за посудинами на підприємстві - посадова особа служби технічного наочний. ЦІ особини прізначаються наказом по Підприємству.

1.4. По кожному цеху, дільниці, виробництву повинен бути складений перелік посудин з наведенням головних
характеристик (робочий тиск, середовище, температура та місткість).
Перелік затверджується власником та складається в двох прімірніках, один з якіх зберігається у особини, яка відповідає за безпечним експлуатацію посудин, що а другий - передається особі, яка Здійснює нагляд за посудинами.

2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлуатацію.

2.1. Всі посудини до пуску в роботу повинні бути зареєстровані у особи, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, у спеціальному журналі реєстрації та огляду посудин, на які не поширюються Правила будови та безпечної експлуатаії посудин, що працюють під тиском. Форма журналу реєстрації наведена у додатку 1

2.2. Для реєстрації посудини особі, яка здійснює нагляд за посудинами, повинні бути подані:
- паспорт Посудини (за відсутності паспорта заводу-виготовлювачем власником Посудини винне буті склад паспорт встановленої форми);
- акт, Який засвідчує, что монтаж (встановлення) віконані у відповідності з проектом и всі елементи Посудини знаходяться в справному стані (лишь для посудин, встановлений стаціонарно);
- схема включення з наведенням джерела тиску, параметрів РОбочий середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, запобіжніх та блокувальніх прістроїв.

2.3. Реєстрація та видача дозволу на пуск посудини в експлуатацію повинні виконуватись особою, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, після подання документації у об’ємі, вказаному в п.2.2. ч.1 цих Правил, та при позитивних результатах технічного огляду.
Про реєстрацію, результати технічного огляду, термін наступного огляду та видачу дозволу на пуск посудини в роботу особа, яка здійснює нагляд за посудинами, виконує запис у паспорті посудини і журналі реєстрації та огляду посудин.

2.4. Після реєстрації паспорт посудини зі всіма вказаними вище документами повертається власнику посудини.

3. Технічний огляд посудин

3.1. Посудини повинні піддаватись технічному оглядові (зовнішньому і внутрішньому оглядові та гідравлічному випробуванню) до пуску в роботу (після монтажу) та періодично під час експлуатації.

3.2. Технічний огляд посудин виконується особою, що здійснює нагляд за посудинами, в присутності особи, яка відповідає за їх справний стан та безпечну експлуатацію.

3.3. Гідравлічне випробування посудин здійснюється з попереднім оглядом для виявлення стану внутрішніх та зовнішніх поверхонь та впливу середовища на стінки посудини.
Необхідність повного чи часткового видалення футеровки, ізоляції та інших захисних покрить посудин при технічному огляді визначається особою, що здійснює нагляд за посудинами, у залежності від їх технічного стану.
Внутрішній огляд посудин повинен виконуватись з додержанням вимог безпеки.

3.4. У разі неможливості (через конструктивні особливості посудини) здійснення внутрішніх оглядів останні замінюються гідравлічним випробуванням пробним тиском з оглядом в доступних місцях та замірюванням товщини стінок.

3.5. Гідравлічне випробування посудин та їх елементів винне Виконувати пробного лещата, Вказаним на кресленні або в паспорті Посудини; за відсутності ціх Даних - відповідно до підрозд. 4.6. Правила будови та безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ посудин, что Працюють під лещата.
Розрахунок посудин на міцність повинен враховувати напругу, яка виникає у металі при проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань.

3.6. В обгрунтованих випадках, коли гідравлічне випробування неможливе (складність видалення води, наявність всередині посудини футеровки, яка перешкоджає заповненню посудини водою), дозволяється замінювати його пневматичним випробуванням (повітрям або інертним газом) при такому ж пробному тискові у відповідності з інструкцією, затвердженою власником підприємства.
В інструкції повинні бути передбачені заходи безпеки щодо пневматичного випробування цих посудин.
Пневматичне випробування допускається лише за позитивних результатів огляду, товщинометрії та перевірки міцності посудини розрахунком.
Повітря може бути використане лише для пневмовипробувань посудин, які пройшли ретельне очищення, дегазацію з наступним лабораторним аналізом середовища.

3.7. Пневматичне випробування посудин на міцність не дозволяється у діючих цехах, лабораторіях, дільницях.
На час проведення пневматичного випробування посудин слід встановити охоронну зону та наочно її позначити.
Знаходження будь-кого в цій зоні під час підняття тиску в посудині не дозволяється. Огляд посудини дозволяється виконувати лише після того, як випробний тиск буде знижений до робочого.
Герметичність зварних стиків, фланцевих з’єднань перевіряється галоїдними або галієвими течошукачами або шляхом обмазування їх мильним або іншим розчином.
Не дозволяється обстукування молотком посудин, що пе-ребувають під тиском.

3.8. Посудини, что знаходяться в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, повінні підлягаті технічному огляд з періодічністю, Вказаною в інструкції з ЕКСПЛУАТАЦІЇ підприємства-виготовлювачем, а при відсутності таких Вказівок - відповідно з табл. 1.
Таблиця 1 

Найменування

Зовнішній та внутришній огляд

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

Посудини, що працюють із середовищем, що викликає руйнування та фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік

2 роки

8 років

Посудини, що працюють із середовищем, що викликає руйнування та фізикохімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

12 міс

8 років

Цистерни та бочки, в яких тиск понад 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) створюється періодично для їх спорожнювання

2 роки

8 років

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування та фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік

4 роки

4 років

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування та фізико-хімічне пере­творення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

2 роки

2 років

 Балони, що знаходяться в експлуатації, для наповнення газами, що викликають руйнування та фізико-хімічне перетво­рення матеріалу (корозія тощо):

 

 

-     зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік;

5 роки

5 років

    зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

2 роки

2 років

Балони, що призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені:

 

 

а) для стисненого газу: віготовлені з легованих сталей та металокомпозитних матеріалів;

5 роки

5 років

 виготовлені з вуглецевих сталей та металокомпозитних матеріалів;

3 роки

3 роки

виготовлені з неметалевих матеріалів

2 роки

2 роки

б) для зрідженого газу

2 роки

2 роки

Балони з середовищем, що викликає руйнування та фізико-хімічне перетво­рення матеріалів (корозія тощо) менше 0.1 мм/рік, в яких тиск понад 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) створюється періодично для їх спорожнення

10 років

10 років

Балони, які встановлені стаціонарно, а також постійно на рухомих засобах, в яких зберігаються стиснене повітря, кисень, аргон, азот, гелій з температу­рою точки роси мінус 35 °С і нижче, що вимірювалась під тиском 15 МПа (150 кгс/кв.см) та вище, а також бало­ни із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років

3.9. Посудини повинні підлягати достроковим технічним оглядам:
- після ремонту з ЗАСТОСУВАННЯ зварювання або пайки окремий частин Посудини, яка працює під лещата;
- если посудина перед пуском у роботу знаходиться у бездії понад один рік;
- если посудина булу демонтована та встановлен на новому місці;
- если такий огляд необхідній за Розсудів особини, яка Здійснює нагляд, або особи, відповідальної за справний стан та безпечного роботу посудини.

3.10. Посудина визнається як така, що витримала випробування, якщо:
- в ній не виявлено ознака розріву;
- во время випробувань НЕ помічається Падіння тиску за манометром, течії, крапель, потіння чи пропускання води крізь зварні шви;
- після випробування НЕ помічені відімі залішкові деформації.

3.11. Посудини, що працюють під тиском, з вибухопожежонебезпечними або токсичними газами або рідинами, повинні підлягати товщинометрії та додатковому пневматичному випробуванню на щільність (герметичність) з визначенням падіння тиску за час випробування (за наявності відповідних вказівок у проекті).

3.12. На кожній посудині після її встановлення повинні бути нанесені фарбою на видному місці або на спеціальній табличці:
- реєстраційний номер;
- номер позіції, что відповідає номеру за технологічною схемою;
- дозволений (робочий) Лещата (Р) МПа (кгс / кв.см), дата (місяць, рік) следующего внутрішнього Огляду (ВО) та гідравлічного випробування (ГВ).

3.13. Нагляд за технічним станом посудин в період їх експлуатації шляхом зовнішнього огляду та за показанням контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики повинен здійснюватись:
- щозмінно обслуговуючий персоналом з записом у вахтовому Журналі;
- щоденно Посадовими особами цеху, дільниці з підпісом та відображенням відміченіх зауваження у вахтовому Журналі;
- періодічно (не рідше одного разу на рік) особою, что Здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, разом з особою, відповідальною за їх справний стан та безпечного дію.
Ця перевірка поєднується з оглядом посудин інших категорій.

3.14. При періодичному обстеженні перевіряється:
- стан Посудини Шляхом зовнішнього Огляду;
- Усунення зауваження попередня обстеження та Виконання ЗАХОДІВ относительно безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ, визначених актами Розслідування аварій, протоколами технічних Нарад та наказами.

3.15. Висновки періодичного зовнішнього огляду повинні бути відображені в акті обстеження цеху, дільниці, виконаному в двох примірниках, з наведенням терміну усунення виявлених несправностей за підписом осіб, що здійснювали огляд, при чому один примірник передається керівнику цеху, дільниці, а другий примірник зберігається у особи, яка здійснює нагляд за посудинами.

3.16. У разі виникнення сумнівів щодо справності посудини підприємство повинне зупинити її роботу, виконати ремонт посудини з наступною дефектоскопією зварних швів та технічним оглядом.

3.17. Експлуатація посудин не допускається:
- після Закінчення терміну черговий ОГЛЯД, если немає Дозволу на его перенесення;
- при відсутності в паспорті Посудини Дозволу на експ-луатацію;
- если Тиск та температура стінкі Посудини перевіщують дозволені, незважаючі на додержання всех вимог, что вказані в інструкції з обслуговування;
- при віявленні в елементах Посудини, что визначаються ее міцність, тріщін, віпінів, пропускання або потіння в зварних швах, протікань у фланцевих, різьбовіх та других з'єднаннях, при неповній кількості кріпільніх деталей;
- при вінікненні пожежі, яка безпосередно грозит посудіні;
- при несправності КВП та А, запобіжніх та блокувальніх прістроїв;
- у разі зниженя уровня Рідини нижчих допустимого у посудинах з вогневім обігрівом.
Про заборону експлуатації посудини повинен бути зроблений запис у паспорті посудини з наведенням причини та повідомлено власника підприємства.

3.18. Ревізія, відбраковка та ремонт елементів посудини повинні здійснюватись у відповідності з діючими нормативними актами.

Ці вимоги поширюються на:
- Посудини та балони місткістю НЕ более 0.025 куб. м (25 л), для якіх добуток лещатах у МПа (кгс / кв. см) на місткість у куб. м (л) НЕ перевіщує 0.02 (200);
- повітряні резервуари гальмового устаткування рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та других ЗАСОБІВ пересування;
- прилади парового и водяного опалення;
- трубчасті печі;
- части машин, что НЕ являються собою самостійніх посудин (корпуси насосів або турбін, Циліндри двигунів парових, гідравліч-них, повітряних машин та компресорів), что НЕ відключаються та конструктивно Вбудовані (Встановлені на одному фундаменті з компресорів) проміжні холодильники и масловологовідділювачі ком- пресорних установок, повітряні ковпаки насосів;
- Посудини, что складаються з труб внутрішнім діаметром НЕ более 150 мм без колекторів, а такоже з колектора, виготовлення з труб внутрішнім діаметром НЕ более 150 мм;
- Посудини, Які Працюють під лещата води з температурою не вищє 115 ° С або Іншої Рідини з температурою не вищє температури кіпіння під лещата 0.07 МПа (0.7 кгс / кв.см).
При розробці інструкції повинні бути враховані вимоги цих Правил, вказівки паспорта (інструкції з експлуатації) заводу-виготовлювача, технологічного регламенту, а також діючих галузевих та міжгалузевих нормативно-технічних документів з безпеки праці за урахуванням особливостей та конкретних умов роботи посудин.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.