Рубрики
Технологія хліба і хлібобулочних виробів

Довідкова література з категорії »Технологія хліба і хлібобулочних виробів» (Додаток 1)

Ухвалення позначення видань:
Ізв.- Известия вузів МВССО СРСР по розділу «Харчова технологія». ХКП - Хлібопекарська і кондитерська промисловість.
Тр. МТІПП, ЛТІПП і КТИПП - праці Московського, Ленінградського та Київського технологічних інститутів харчової промисловості.
Тр. УНІІПП - Праці Українського науково-дослідного інституту харчової промисловості.
Тр. ВНІІХП - Праці Всесоюзного науково-дослідного інституту хлібопекарської промисловості.
ЕІ - Експрес-інформація Всесоюзного Інституту наукової і технічної інформації АН СРСР по розділу «Харчова промисловість».
НТІ - науково-технічна інформація ЦІНТІпіщепрома «Хлібопекарська, кондитерська, макаронна і дріжджова промисловість». ПП - збірник «Харчова промисловість».
В К - Der Bäcker und Konditor.
BG - Brot und Gebäck.
BD - Baker's Digest.
BMPB - Bisquit Maker and Plant Baker.
CST - Cereal Science Today.
 1. А б д ю ш е в В. Г. НТІ, 7, 1965.
 2. Амантаева Р. 3., Богданова А. М., Малечнік Е. Н. ХКП, 10, 40, 1966.
 3. А м б р о з я до 3. В., А у е р м а н Л. Я. НТІ, 5, 7, 1967.
 4. А у е р м а н Л. Я. Технологія хлібопечення. М., Піщепром- іздат,, 1956.
 5. Ауерман Л. Я., Пучкова Л. І., Лазарева Л. В. Изв., 4, 75, 1960.
 6. Ауерман Л. Я., Пучкова Л. І., Прокушев ко в а Л. І. Изв., 5, 59, 1960.
 7. Ауерман Л. Я., Ф е д о р о в а Г. С. Изв., 6, 72, 1960.
 8. Ауерман Л. Я., Е н і к е е в а Н. Г., JI у р ь е Е. Р., Сизикова К. Н. ПП, 8, 1, 1962.
 9. Ауерман Л. Я., КретовічВ. Л., Пола ндо ва Р. Д. Прикладна біохімія та мікробіологія. ' 1,6, 1965, НТІ, 5, 7,
 10. 1967.
 11. А у е про м а н Л. Я., Гонгадзе Н. В., Суворова М. А. Изв., 1, 68, 1966.
 12. Баальбек А. F. HKP, 5, 37, 1966.
 13. Б а р а н о в П. А., Б е л про в В. В., К о г а н М. А. З досвіду роботи Московського хлібозаводу № 3. ЦІНТІПіщепром, 1967.
 14. Б а р о н ч а К С. Д е н и с е н к о в а Г. С. ХКП, 2, 24, 1963.
 15. Б а ш і р про в а Р. С. Тр. КТИПП, 15, 102, 1955; 16, 1791 1956.
 16. Б а ш і р про в а Р. С., Берзіна Н. І., Ройтер І. ​​М. Тр. КТИПП, 27, 20, 1963.
 17. Б а ш і р про ва Р. С., Р о м т е р І. М. Изв., 1, 72, 1963.
 18. Б е р з і н а Н. І., Ройтер. М., Баширова Р. С.
 19. Тр. KTIPP, 17, 75, 1957; Assoc., 5, 51, 1959.
 20. Б е р з и н а Н. И., Р о й т е р И. М. Тр. КТИПП, 22, 76, 1960.
 21. Берзіна Н. І., Коваленко А. Я., Ройтер І. ​​М. Изв., 1, 36, 1962; 2, 49, 1962.
 22. Б е р з і н а Н. І., Лях Є. В., Р о м т е р І. М. ПП, 5, 39,1967 ..
 23. Бесчастнов А. Г., Г у л і з О. І., Петровська Л. В. ХКП, 8, 19, 1964; 9, 19, 1964.
 24. Б о д и с ь к о Ф. І. ХКП, 6, 37, 1960.
 25. Болохов ец В. К-, Черкас Н. В. ХКП, 2, 36, 1966.
 26. Б р і до м а н С. М. ХКП, 8, 30, 1957.
 27. Б р і до м а н С. М. ХКП, 11,34, 1957.
 28. Б р о в к и н С. І., Лижників В. С., Коган М. А. Застосування бромата калію в якості покращувача хліба, їжі-проміздат, 1954.
 29. Бровкін С. І. ХКП, 12, 2, 1966.
 30. Ведерникова Е. I. Тр. UNIIPP, 1, 84, 1954; 2, 214, 1959; 5, 87, 1967.
 31. Ведерникова О. І., Вассерман Е. І. Матеріали технічної інформації. УНІІПП, 5, 15, 1958.
 32. В і т а в с ь к а я А. В., До а т а е в а А. А. та ін. НТІ, 20, 1,1968.
 33. Висоцький Г. П., Кресан ь С. А. НТІ, І, 1, 1968.
 34. Г а н з у р о в а І. А., З а а р П. Я. ХКП, 1, 37, 1967; 5, 36, 1967.
 35. Г а т і л і н Н. Ф. Проектування хлібозаводів. Піщепром- іздат, 1960.
 36. Гатилин Н. Ф., Гінзбург А. Г., Лівшиць С. І., Черногубовская М. В. ПП, 8, 1, 1964.
 37. Г а т і л і н Н. Ф., Г р і ш и н А. С. ХКП, 5, 8, 1966.
 38. Гатилин Н. Ф., Гришин А. С., Цирульников В. Л. ХКП, 2, 5, 1966.
 39. Г е й ш т о р BC Бункерні тістоприготувальне агрегати для комплексної механізації хлібозаводів. ГОСІНТІ, 1959.
 40. Г е о р г і а д і Г. Г., X про х л о в М. М. ХКП, 7, 34, 1966; 3, 35, 1968.
 41. Гінзбург А. Г. Активація пресованих дріжджів в хлібопеченні. Піщепроміздат, 1955.
 42. Г л а д к о в а Е. А. Нова технологія приготування житнього шпалерного хліба на рідкої заквасці Саратовська перша (С-1). Піщепроміздат, 1955.
 43. Г о н ч а р о в М. Д. ХКП, 3, 3, 1964.
 44. Горошенко М. К. Машини та агрегати для приготування тіста. Піщепроміздат, 1963.
 45. Горячева А. Ф., Щербатенко В. В. Механічна обробка тесту. ЦІНТІПіщепром, 1968.
 46. Горячева А. Ф., Щербатенко В. В. ХКП, 1,1, 1961.
 47. Г р і ш и н А. С. ХКП, 11, 11, 1960; 4, 25, 1962.
 48. Гришин А С. Хлібопекарська промисловість Чехословаччини. ЦІНТІпшцепром, 1963; ХКП, 9, 38, 1967.
 49. Г р і ш и н А. С. ПП, 1, 6, 1963; 2, 6, 1963; 1, 13, 1964; НТІ, 1, 1966; ХКП, 10, 5, 1968.
 50. Г р і ш и н А. С. Виробництво дрібноштучних булочних і здобних виробів на механізованих лініях. ЦІНТІПіщепром, 1969.
 51. Д ж а л а г а н і я В. І. З досвіду роботи Абхазького хлібокомбінату. ЦІНТІПіщепром, 1965; ХКП, 9, 36, 1965.
 52. Д о н ч е н к о В. М., К у з ь м е н к о В. В. Дозування солі частинами у всіх фазах технологічного процесу приготування пшеничного тіста на рідких дріжджах. «Радянська Кубань», 1968.
 53. Донченко В. М. XКП, 11, 18, 1959.
 54. Д о н ч е н к о В. М., Колесник М. Л. ХКП, 2, 27, 1961.
 55. Д о н ч е н к о В. М. ПП, 2, 6, 1964; ХКП, 1, 10, 1965.
 56. Е г о р о в І. Д. ХКП, 8, 29, 1964.
 57. Егорова А Г., Г и ммер верт Р. В., Домнич Р. М., Лопашова Е. В. ХКП, 9, 33, 1958.
 58. Е г о р о в а А. Г., До а з а н с ь к а я Л. Н. та ін. Приготування житнього формового хліба із застосуванням нових штамів молочнокислих бактерій і дріжджів. ЦІНТІпіщепром, 1963.
 59. Єлецький І. К. Тр. ВНІІХП, 7,121, 1958.
 60. 3 а в ь я л о в А. А. ХКП, 3, 24, 1963.
 61. 3 а в ь я л о в А. А. ХКП, 3, 4, 1965.
 62. За кота П. А. ХКП, 4, 37, 1962.
 63. ЗбарскійН. Ш., Лозовський М. Г. Передовий досвід обслуговування тістоприготувальне агрегатів, ЦІНТІпіщепром, 1960.
 64. Іванченко Ф. М. Досвід виробництва хліба по раціональної технології на Україні. ЦІНТІпіщепром, 1966.
 65. І в а н ч е н к о Ф. Н., Д робот В.І. НТІ, Ї8, 1, 1969.
 66. Іонова В. В. ХКП, 6, 27, 1965.
 67. Інструкція попріготовленію і застосування жирових емульсій на хлібопекарських підприємствах. ЦІНТІПіщепром, 1964.
 68. І з а к о в а Е. А., Ф е р т м а н Г. І. Застосування солодових паростків в хлібопекарській і дріжджової промисловості. ЦІНТІпіщепром, 1967.Використання дріжджового концентрату при приготуванні хлібобулочних виробів. НТІ, 2, 1966. Використання молочної сироватки в хлібопеченні. НТІ, 12,1966.
 69. До а л і н і н а В. І., Смирнова Г. М. ХКП, 3, 17, 1967; 6, 13, 1967.
 70. Карасел ьнікова Л. А. ХКП, 5, 33, 1966.
 71. До а т а е в а А. А., Вітавская А. В., Ройтер І. ​​М ХКП, 10, 13, 1969.
 72. Кащенко Р. Л. Вплив деяких факторів на газоутворення і кіслотонакопленіе молочнокислих бактерій в житній заквасці. Автореферат кандидатської дисертації, КТИПП, 1965.
 73. До і з е н к о Л. М., Другобіцкая С. П. ХКП, 8, 35, 1959
 74. Cypress L. ДКП, 8, 35, 1963,
 75. Керімов Г. Г. ХКП, 8, 31, 1958.
 76. Кірова К. А., Р о м т е р І. М., Баширова Р. С. Тр * КТИПП, 14, 116, 1954.
 77. Кірюдчева А. І. Безперервні і прискорені способи приготування тіста для хлібобулочних виробів. ЦНИИП, 1963.
 78. КоваленкоА. Я., Берзіна Н. І., Р о м т е р І. М.
 79. Тр. KTIPP, 22, 84,1961.
 80. К о в а л е н к о А. Я., Р о м т е р І. М., Лях Є. В. ПП, 3,67, 1966.
 81. К о в а л е н к о А. Я., Л я х Є. В., Р о м т е р І. М. ПП, 5, 51, 1967.
 82. К о р а н М. А., В о с ь к о б о й н і до А. П. ПП, 1, 16, 1964; НТІ, 5, 1965.
 83. Коган М. А. ХКП, 11, 29, 1966.
 84. Козин Н. І., Саприкіна Т. А. ХКП, 1, 6, 1966.
 85. Козьміна Н. П. Біохімічні основи поліпшення якості зерна. Заготіздат, 1959.
 86. Козьміна Н. П. Журнал ВХО ім. Д. І. Менделєєва, 3, 265, 1965; 2, 129, 1969.
 87. Козьміна Н. П., Потавін В. С. НТІ, 16, 1965; 12,1966.
 88. К о з ь м і н а Н. П. Застосування поверхнево-активних речовин в хлібопеченні. ЦІРіТІпіщепром, 1966; ХКП, 10, 29, 1967.
 89. Козьміна Н. П., Творогова Н. Н. Изв., 3, 86, 1966.
 90. Кондаков В. В., NTI, 16, 1965.
 91. Кудрявцева Л. П., Орлова В. В., Прохоров А. І. ХКП, 6, 4, 1963.
 92. К у Д р я в ц е в а Л. П., ОрловаВ. В., Г і м м е р-
 93. в е р т Р. В. НТІ, 12, 1966; ХКП, І, 26, 1966; ХКП, 9, 27, 1967.
 94. Лебедєв А. І. ХКП, 8, 31, 1966.
 95. Л е д н е в А. І., Ш м е л е в а 3. І., К о в а л е в а Н. М. ХКП, 2, 32, 1967.
 96. Лур'є Т. С., Золотовицький І. М., Щербатенко В. В. ХКП, 12, 21, 1962.
 97. Л ю ш і нс до а я І. І., В і р і ч Л. Я. та ін. ХКП, 2, 24, 1970.
 98. Л я х Є. В., Б е р з і н а Н. І., Р о м т е р І. М. ПП, 7, 28,1967.
 99. Маркова І. І., Образбаева Г. Г., Ауерман Л. Я., Федорова Г. С. ПП, 2, 10, 1964; 2, 14, 1964.
 100. М а р к і а н о в а Л. М., Р о м т е р І. М. НТІ, 12, 2, 1968; Изв., 3, 56, 1969; ХКП, 8, 6, 1969.
 101. М е й е р про в а Н. Г. ХКП, 12, 26, 1959.
 102. Міхелёв А. А. Довідник механіка хлібопекарського виробництва, «Техніка», 1966.
 103. М о м о ТП. А., То кмачева Л. І. ХКП, 7, 23, 1965.
 104. Морев Н. Е., Мельцер. А. ХКП, 2; 12, 1962.
 105. Морев Н. Е., Іцкович Я. С. Механізовані лінії хлібопекарського виробництва, «Харчова промисловість», 1965.
 106. Морев Н. Е. HKGІ, 1, 6, 1967; 2, 6, 1967.
 107. Морковченко Л. Д. ХКП, 1, 34, 1965.
 108. Muxtasarova А. G. NTI, 7, 6, 1968.
 109. Невзорова А. І. Раціоналізаторські пропозиції в харчовій промисловості. ЦІНТІпіщепром, 4, 3, 1960.
 110. Ньому ц про в а 3. С., С і в е р В. Е. ХКП, 11,9, 1964; 3, $ 4, 1968.
 111. Н і з к о ш а п к о Jl. Н. ХКП, 6, 30, 1965.
 112. Никитинская 3. В., Гуревич Г. Е., В і т а в с ь к а я А. В. ХКП, 3, 3, 1965.
 113. Миколаїв Б. А., Б е р а н с ь к а я Л. С. Тр. ВНІІХП, 7, 154, 1958.
 114. Нікулін П. К. Раціоналізаторські пропозиції в харчовій промисловості. ЦІНТІпіщепром, 2, 25, 1960.
 115. ІЗ. Нікулін П. К. ХКП, 1, 19, 1961.Нове в дослідженні технології хлібопечення. ЦІНТІпіщепром, 1969.Нова технологія приготування тіста на рідких напівфабрикатах. ЦІНТІпіщепром, 1965.Новий спосіб приготування тіста для хлібних виробів. НТІ, 16, 22, 1966.
 116. Н у р и м а н о в Р. Г., Морозова Н. Г. ХКП, 6, 24, 1968.Досвід впровадження потокових ліній в хлібопекарській промисловості. ГОСІНТІ, 1960.Досвід роботи підприємств Новосибірського тресту хлібопекарської промисловості. 1962.
 117. Osorgina L Г. Арсланов 3. 3. KhKP, 5, 31, 1965.
 118. Островський А. І. Рідкі пекарські дріжджі. Піщепром- іздат, 1948 і 1955.
 119. П а н а ТАРАСЮК І. М., М о м о т П. А., І н г е р Д. Н. та ін. Передовий досвід роботи Луганського хлібозаводу № 2. ЦІНТІпіщепром, 1965.
 120. Панаетов Г. К., Домбровська Я. Е. ХКП, 4, 32, 1968.
 121. Пасівкін А. І. Кільцеві тістоприготувальне агрегати. ЦІНТІпіщепром, 1969.
 122. Пермякова О. М. ХКП, 8, 29, 1969.
 123. Петрищев В. А., Данько А. А., X а ж і л і н Г. К. ХКП, 8, 22, 1962; 11, 23, 1963.
 124. Плотніков П. М. Тр. ЛТІПП, 2, 84, 1951.
 125. Плотніков П. М., Книги ничево М. І., Шмідт 3 І. Тр. ЛТІПП, 3, 13, 1953.
 126. Плотніков П. М., Княгинічев М. І., 'Шмідт
 127. I. Тр. LTIPP, 3, 37, 1953.
 128. Плотніков- П.М. Тр. ЛТІПП, 12, 40, 1955.
 129. Плотніков П.М. Тр. ЛТІПП, 14, 17, 1958.
 130. Плотніков П.М. Изв. 6, 46, 1958.
 131. Плотніков П. М., Єрьоміна К. В., Базовская К. Г. Изв. 3, 75, 1959; 5, 57, 1959.
 132. Плотніков П. М., Полякова Н. А. ХКП, 9, 4, 1959.
 133. Плотніков П. М. Изв., 5, 53, 1960.
 134. Плотніков П. М., Парфенопуло 3. Ф., Смирнова В. В. Изв. 6, 78, 1960.
 135. Плотніков П. М., Казанська Л. Н., Беспалова Г. І. та ін. Застосування рідких напівфабрикатів при виробництві пшеничних сортів хліба. ЦІНТІпіщепром, 1963.
 136. П л о т * н иков П. М., Лобанова А. Я. ХКП, 1, 19, 1964.
 137. Плотніков П. М. Изв., 3, 73, 1964.
 138. Плотніков П. М., Казанська Л. Н., Лопате- в а Е. В. та ін. Реферати робіт ВНІІХП і його Ленінградського відділення за 1959-1965 рр. 1966.
 139. Плотніков П. М., Рейдер Б. Ш., Казанська Л. Н., До а ч а н о в а Г. І. Досвід виробництва булочних виробів на рідких напівфабрикатах. ЦІНТІпіщепром, 1966.Підвищення якості хліба і технохімічних контроль на хлібопекарських підприємствах. ЦІНТІпіщепром, 1966.
 140. Полякова А. В. ПП, 10, 1, 1964.
 141. Присницького О. П. Г а л у х а А. С., ХКП, 2, 22, 1963.
 142. Прокопенко І. Ф., Соболь Л.Л. ХКП, 12, 11, 1961.
 143. Прокопенко Н. Ф. ХКП, 2, 5, 1965; 4, 8, 1965; 4,13, 1968.
 144. Пучкова Л. І. Тр. МТІПП, 3, 44, 1954.
 145. Рабинович І. Л. Безперервно діючі тістоприготувальне агрегати ХТР. «Харчова промисловість», 1969; ХКП, 3, 41, 1967.
 146. Рассохин Н. Г. НТІ, 16, 5, 1966.
 147. Ройтер І. ​​М., Баширова Р. С. Тр. КТИПП, 14, 73, 1954; 15, 112, 1955; 15, 123, 1955; 15, 125, 1955; ХКП, 9, 16, 1959.
 148. Ройтер І. ​​М., Коваленко А. Я. ХКП, 3, 10, 1959.
 149. Р ой тер І. ​​М., Берзіна Н. І., Баширова Р. С., Ренькас Н. М. ХКП, 6, І, 1959; «Мікробіологія», 29, 4, 595, 1960.
 150. Ройтер І. ​​М., Шереметьєва, Р. Ф. Використання побічних продуктів переробки молока в хлібопеченні. ЦІНТІпіщепром, 1969.
 151. Ройтер І. ​​М., Берзіна Н. І., Коваленко А. Я. Р е н. ь к а з Н. М. Изв., 3, 56, 1960.
 152. Ройтер І. ​​М., КоваленкоА. Я., Берзіна Н.І.,
 153. Ren'kas Н. М. HKP, 5, 3, 1960; Тр. KTIPP, 27, 23, 1963.
 154. Ройтер І. ​​М., Гітель ьман П. Л. ХКП, 9, 31, 1960.
 155. Ройтер І. ​​М. ХКП, 1, 28, 1970.
 156. Ройтер І. ​​М., Берзіна Н. І. Изв., 3, 77, 1961.
 157. Ройтер І. ​​М. Изв., 4, 79, 1961.
 158. Ройтер І. ​​М., Висоцька я В. Н. ХКП, 7, 11, 1961.
 159. Ройтер І. ​​М., Коваленко А. Я., Берзіна Н. І., Г і т е р м а н Ф. Л. Изв., 6, 58, 1961; ХКП 1, 25, 1962і
 160. Ройтер І. ​​М., Баширова Р. С., Аністратен до Г. А. ХКП, 10, 4, 1961.
 161. Ройтер І. ​​М., Коваленко А. Я., Баширова Р. С. ХКП, 7, 5, 1962.
 162. 164 Ройтер І. ​​М., КоваленкоА. Я., Берзіна Н.І.
 163. ПП, 7, 12, 1962.
 164. Р о й т е р І. М. Нове в технології приготування тіста на хлібозаводах, Гостехиздат УРСР, 1962.
 165. Ройтер І. ​​М., Л я х Є. В., К о в а л е н к о А. Я., Б е р-
 166. з і н а Н. І. ХКП, 3, 14, 1963.
 167. Ройтер І. ​​М., КоваленкоА. Я., Берзіна Н.І.,
 168. Лях Е. В. ПП, З, 1, 1963; ХКП, 6, 10, 1967.
 169. Ройтер І. ​​М., Каретникова Л. І., скоро до о- в а А. І. НТІ, 9, 2, 1969; ХКП, 5, 9, 1970.
 170. Ройтер І. ​​М., КоваленкоА. Я. ХКП, 6, 1, 1963.
 171. Ройтер І. ​​М., Б е р з і н а Н. І. Изв., 4, 42, 1963; 6, 40,
 172. 1963.
 173. Ройтер І. ​​М., Д робот В. І., Чумаченко Н. А. Дослідження технології переробки молочної сироватки в хлібопеченні. ЦІНТІпіщепром, 1970.
 174. Р о й т е р І. М., Р е н ь к а з Н. М., Берзіна Н. І., Коваленко А. Я. ПП, 2, 69, 1965.
 175. Ро йтер І. ​​М., Коваленко А. Я., Л я х Е. В. ПП, 1, 47, 1965; 1, 55, 1965.
 176. Р о м т е р І. М. Хлібопекарська виробництво. Технологічний довідник. «Техніка», 1966.
 177. Ройтер І. ​​М., Скорикова А. І. Прогресивні способи приготування тіста з пшеничного борошна, ЦІНТІпіщепром, 1966.
 178. Ройтер І. ​​М., Маркіанова Л. М. НТІ, 12, 2, 1968; ХКП, 3, 12, 1969.
 179. Ройтер І. ​​М., Маркіанова Л.М., Ерошкова Т. З НТІ, 16, 4, 1968.
 180. Ройтер І. ​​М., Б е р з і н а Н. І., Тівонен до Г. П. ХКП, 6, 10, 1967.
 181. Ройтер І. ​​М., Берзіна І. І., Лях Є. В., Коваленко А. Я., Демчук А. П. ХКП, 4, 9, 1968.
 182. Ройтер І. ​​М., Вітавская А. В., Катаєва А. А. та ін. Застосування комплексного дріжджового ферментного препарату в хлібопеченні. ЦІНТІпіщепром, 1970.
 183. П. Саар січня Ganzurova І.А. ДКП, 10, 33, 1968.
 184. Саєнко В. І. ХКП, 4, 30, 1965.
 185. Семіхатова Н. М., Ч у л і н а Е. П. ХКП, 1,18, 1963.
 186. З е ф е р о в С. І., Ір х а І. С., Ях про н т о в а М. П. ХКП,7, 30, 1964.
 187. Зіверт С. Є. ДКП, 3, 40, 1966.
 188. Скворцов В. М. Шарф В. І. ХКП, 4, 23, 1964.
 189. Скорикова А. І., Ройтер І. ​​М. Дослідження технології приготування пшеничного тіста в швидкісний машині ротаційного типу. ЦІНТІпіщепром, 1968.
 190. Водопровідна B. Л. HKP, 8, 33, 1957.
 191. Смирнова Г. М. Тр. ВНІІХП, 7, 149, 1958.
 192. Смирнова Г. М. ХКП, 5, 27, 1958; 6, 4, 1960.
 193. Смирнова Г. М., Єгорова А. Л. »Калініна В. І.Тр. VNIIHP, 8, 141, 1960.
 194. Смирнова Г. М. »Єгорова Л. А..Калініна В. І. Тр. ВНІІХП, 10, 131, 1962.
 195. Смирнова Г. М., Єгорова Л. А., Калініна В. І., Колодіцкая Т. А. ХКП, 8, 5, 1963.
 196. Смирнова Г. М., Токарєва Р. Р., Калініна В. І. та ін. ХКП, 1, 1, 1964.
 197. Смолянинова М. П., С. Т. Гарбер STI, 2, 1966.
 198. Степаненко А. І., Кудінова Н. Ф. ХКП, 9, 27, 1962.
 199. -З Т о л я р о в а Л. Ф., Щербатенко В. В. ХКП, 4, 6, 1958.
 200. Столярова Л. Ф., Щербатенко В.В..Лурье Т. С., Березницька В. А. ХКП, 1, 5, 1963.
 201. Сударева Г. П. Т. Після hačevskaâ E. HKP, 4, 34, 11965.Технологічні інструкції по виробленню хлібобулочних виробів. Піщепроміздат, 1960.Технологічні інструкції з приготування хлібних виробів прогресивними способами. ЦІНТІпіщепром, 1965.
 202. Токарєва Р. Р., Кретович В. Л., ХКП, 1, 5, 1962.
 203. Токарєва Р. Р., Смирнова Г. М.Долодіцкая Т. А. ХКП, 11, 1, 1963.
 204. Токарєва Р. Р., Смирнова Г. М., Кретович В. Л. Застосування ферментних препаратів в хлібопекарській промисловості. ЦІНТІпіщепром, 1963.
 205. Томашевська Л. Д. ХКП, 7, 35, 1957.
 206. Томашевська JI. Д. ХКП, 1, 38, 1958.
 207. Томашевська Л. Д., Харіна А. Н.ХКП, 12, 23,1961.
 208. Трефилова К. Е. ХКП, І, 29, 1965.
 209. Тропін Ф. В., Брагілевская Б. Д. Приготування житнього хліба на рідкої заквасці І-1. МППТ СРСР, 1956.
 210. Трушкина А. І., Перфільева М. Т., лиски
 211. Л. H., В і л е н ч і до Г. Л. ХКП, 9, 28, 1963.
 212. ТрушкінаА. І., Трущенкова О. М., Жгун А. П. ХКП, 7, 24, 1965; 4 34, 1967.
 213. Уайт Д. Технологія дріжджів. Піщепроміздат, 1957.
 214. Фраучі М. H., Гришин А. С. ПП, 10, 9, 1963.
 215. Хохлова Н. М., Лаушкіна М. Н. ХКП, 3, 40, 1962.
 216. Черняков Б. І. ХКП, 9, 31, 1968.
 217. Шилова В. Ф. ХКП. 3 :. 29, 1970.
 218. Шкваркіна Т. І., Брабец E. Н ХКП, 2, 4, 1959;5, 1961.
 219. Щербатенко В. В., П а т т В. А, столи рова Л. Ф. Порівняльна оцінка способів безперервного приготування пшеничного тіста. ЦІНТІпіщепром, 1969.
 220. Щербатенко В. В., Чи жова К H., Шкваркина Т. І., Л у р ь е Т. С. ХКП, 1, '7, 1957; Тр. ВНІІХП, 7 14, 1958.
 221. Щербатенко В. В., Столярова Л. Ф. ХКП, 2, 3,1962.
 222. Щербатенко В. В., Смоліна Н. І., Патт В. А., Са Вінський В. А. ХКП; 9, 4, 1962.
 223. Щербатенко В. В., Лур'є Т. С., Столярова Л. Ф. Горячева А. Ф. Регулювання процесу приготування тіста. Нові схеми тестоведения. ЦІНТІпіщепром, 1965.
 224. Щербатенко В. В., Лур'є Т. С., Столярова Л. Ф. та ін. ХКП, 9, 4, 1965; 1, 5, 1966.
 225. Е н к і н а Л. С., Б р о в к и н СІ. НТІ, 15, 1, 1965; Енкі-
 226. н а Л. С., Г р і ш и н А. С., ХКП, 6, І, 1969; 10, 8, 1969.
 227. А Х е д о г DWE, Чемберлен Н. CST, 8, 265, 1963.
 228. У 1 1 сек з гм и ете г HM В., V 1 и ETST г Г. Б., 12, 229, 1967.
 229. Bayfield'EG, Young WE BD, 38, 1, 69, 1964, 39, 3, 50, 1965.
 230. Бонд Е. Б., 9, 173, 1967.
 231. 229., Бушук W., Hlynka J. BD, 38, 6, 43, 1964.
 232. Бушук W. BD, 40, 5, 38, 1966.
 233. У ushuk В., T сіном CC, H 1 YNK а І. Б. Д., 42, 4, 36, 1968.
 234. З hambe г 1 и н Н., Collins TH, Елтона GAH BG. 3 53 1967
 235. Do o'se Ö. BG, 2, 29, 1967.
 236. Fortman KL, G e г r и t yA. B., D и a з h uk VR CST,
 237. 7, 268, 1964.
 238. G i 1 + 1 is JA, P itt sD. W. BD. 38, 6, 64, 1964.
 239. Hawthorn J., BD, 35, 4, 34, 1961.
 240. H 1 ynka J. CER. Chem., 41, 4, 243, 1964.
 241. Хубер Г. Б., 3, 41, 1963.
 242. Хубер Г. Б., 11, 205, 1965.
 243. Huber H.BG, 11, 217, 1966; 11, 212, 1967.
 244. Huber H.BG, 1, 8, 1970; 3, 46, 1970.
 245. Kleinschmidt AW, Higashiuchi K-, Anderson B., F errari CG BD, 37, 5, 44,1963.
 246. Марстон PE BD, 41, 6, 30, 1967.
 247. Mauseth RE, Джонстон WR BD, 42, 5, 58, 1968 ..
 248. M echa m D. K BD, 38, 2, 46, 1964; 42, 1, 26, 1968.
 249. Mollenhauer HP BG, 4, 57, 1966.
 250. Pence IW BD, 41, 2, 34, 1967.
 251. P omer anz Y. BD, 41, 5, 48, 1967; 42, 3, 30, 1968.
 252. Pyler EI, BD, 44, 1, 34, 1970.
 253. Ruiter DBG, 2, 27, 1965; BD, 42, 5, 24, 1968; 42, 8, 157, 1968.
 254. S chi 1 + 1 er GW G i 1 + 1 is JA, CST. 9, 7, 256,1964.
 255. Schulz А. Б., 7, 151, 1956.
 256. Schulz А. Б., 11, 231, 1957; 6, 135, 1958.
 257. Шульц А., Стефан Х., BG, 2, 22, 1958.
 258. Schulz А. Б., 6, 108, 1959.
 259. S е 1 ІНГ S. BD, 43, 5, 54, 1969.
 260. S р 1 шер Г. Б., 1, 27, 1960; 1, 27, 1961; 6, 113, 1961.
 261. S pi 1 ACBG, 4, 76, 1968.
 262. Штейн E.BK. 11, 5, 1956.
 263. Swortfiguer M., J., CST, 8, 1, 15, 1963.
 264. Процес хліб Chorleywood. Британська промисловість andEngineering, 12, 1963.
 265. The «No-time» blanchard process. BMPB, 16, 12, 913, 1965.
 266. Thorn І.А. BD, 37, 3, 49, 1963.
 267. Тімм LA BD, 38, 5, 66, 1964.
 268. Пролазить KH BD, 41, 3, 18, 1967.
 269. T rum GW, Snyder EG CST, 7, 10, 344, 1962. BD. 39,1, 46, 1965.
 270. W ieduw i11 H. BK, 2, 37, 1960; 3, 71, 1960.
 271. W issin gO. BK, 2, 4, 1956; 5, 11, 1957; 4, If, '1958 XNUMX.
 272. Wragg BH BMPB, 14, 1, 20, 1963.
 273. Уейд П. Б., 8, 165, 1968.
 274. W utze 1 H. BG, 3, 45, 1967.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опубліковано. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.