Рубрики
Публікації

Рекомендації з розробки інструкцій з пожежної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний інспектор України з пожежного нагляду начальник ГУДПО

МВС України

2011р.

Р Е К О М Е Н Д А С I I

з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, а також органів управління підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації з розробки інструкцій про заходь пожежної безпеки в будівлях и пріміщеннях та ОРГАНІВ державної влади та місцевого самоврядування, а такоже ОРГАНІВ управління підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ Незалежності від форм власності за (далі - Рекомендації) встановлюються вимоги до побудова, викладу та змісту інструкцій про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкції).

1.2. Ці Рекомендації поширюються на будівлі і приміщення органів державної влади (законодавчої, виконавчої, судової, прокуратури), місцевого само­врядування, а також підприємств, установ, органі­зацій незалежно від форм власності, в яких різні категорії спеціалістів займаються управлінською ді­яльністю.

Кроме того, ЦІ Рекомендації могут такоже використовуват при розробленні Інструкцій для будівель і приміщень, в якіх розміщені встанови та организации, пов'язані з кредитування, страхуванням, проектні та конструкторські организации, науково-дослідні Інститути, інформаційні центри, Громадські организации, архіви, офіси ТОЩО (далі - встанови або організації).

1.3. Інструкції, що діють у межах конкретних установ або організацій, є нормативними актами під­приємства з питань пожежної безпеки .

1.4. Інструкції встанови або организации повінні ВІДПОВІДАТИ Закону України «Про Пожежна безпека», Правил пожежної безпеки в Україні та вимог загальнодержавних, міжгалузевіх и галузевих нормативних АКТІВ по вопросам пожежної безпеки (далі - НАПБ).

1.5. Загальнооб'єктові Інструкції, что діють у межах установи або организации, затверджуються їх керівніком (власником), а інструкції про заходи пожежної безпеки для окрема підрозділів (приміщень) могут затверджуватіся Посадовими особами, Які їх очолюють, согласно з Розділом 5 НАПБ Б.02.013- 97 Положення про порядок розроблення, погодження матеріалів, перегляду, Скасування та реєстрації нормативних АКТІВ по вопросам пожежної безпеки.

1.6. До розроблення проекту Інструкції залучаються кваліфіковані спеціалісти встанови або организации, представник об'єктової пожежної охорони, члени пожежно-технічної КОМІСІЇ, начальник добровільної пожежної дружини (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб, підприємства, до компетенції якіх відносіться цею нормативний акт.

У разі необхідності керівник (власник) може на договірній основі залучати до опрацювання проекту Інструкції фахівців сторонніх організацій.

Керівник (власник), посадова особа того чи іншого підрозділу несе відповідальність за організацію своє­часної розробки та забезпечення всіх працівників не­обхідними Інструкціями.

1.7. Інструкції, що діють у межах установи або ор­ганізації, розробляють на основі діючих в Україні загальнодержавних та державних міжгалузевих і га­лузевих НАПБ, виходячи зі специфіки пожежної не­безпеки будівель, споруд, технологічних процесів, тех­нологічного та промислового обладнання.

1.8. ЦІ Інструкції повінні встановлюваті порядок та Способи забезпечення пожежної безпеки, обов'язки и Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі Виникнення пожежі, включать порядок оповіщення людей та ПОВІДОМЛЕННЯ про неї в пожежну охорону, евакуації людей и матеріальніх цінностей,! Застосування ЗАСОБІВ пожежогасіння та роботи з комерційними Підрозділами пожежної охорони.

1.9. Залежно від функціонального призначення ус­танови або організації та проведення окремих видів робіт Інструкції поділяються на такі види:

- ЗАГАЛЬНІ Інструкції для встанови чи організації (далі - загальнооб'єктові Інструкції);

- Інструкції для окрема виробничих дільніць, лабораторій, складів (у разі їх наявності);

- Інструкції для службових приміщень;

- Інструкції относительно проведення пожежонебезпечних відів робіт (за умови їх проведення при ЕКСПЛУАТАЦІЇ, реконструкції, технологічного переоснащення и Розширення встанови чи організації);

- інструкції для ПРАЦІВНИКІВ охорони (вартового, вахтерів, сторожів ТОЩО).

1.10. Проект Інструкції підлягає узгодженням з об'єктовою пожежна охорона чи начальником добровільної пожежної дружини (у разі ее наявності), а такоже з іншімі зацікавленімі службами, Підрозділами та Посадовими особами встанови чи організації (розробник может буті определена необходимость Узгодження Інструкції з Державною пожежна охорона України) .

1.11. Затвердження нових та скасування Інструкцій, що втратили чинність, здійснюється керівником (влас­ником) установи чи організації або особою, яка очолює той чи інший підрозділ.

1.12. Керівник (власник) Забезпечує періодічну перевірку Інструкцій, своєчасне Внесення змін або опрацювання новой Інструкції у зв'язку зі змінамі в организации виробництва, Впровадження Нових технологічних процесів, введенням у дію Нових загальнодержавних, міжгалузевіх и галузевих НАПБ.

Періодичність перевірки не може перевищувати тер­мінів перегляду державних НАПБ або інших правових документів, на підставі яких опрацьовувалась Інструк­ція підприємства.

Інструкція підлягає достроковому перегляду або скасуванню, якщо виявлено її невідповідність вимогам законодавчих актів та загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ.

2. Вимоги до побудови та змісту Інструкцій

2.1. Інструкції повинні складатися з таких розділів:

- галузь застосування;

- вимоги пожежної безпеки залежних від виду Інструкції;

- обов'язки та Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі пожежі.

Кількість підрозділів визначається розробником.

2.2. Галузь застосування

У розділі «Галузь! Застосування» визначаються галузь призначення (Поширення) Інструкції, об'єкт розробки, сфера Дії. Розділ позначають цифрою «І».

Поняття галузь призначення (Поширення) Інструкції візначається таким формулюванням: «Ця інструкція пошірюється на ...».

Для встановлення (уточнення) об'єкта розробки слід використовуват формулювання: «Інструкція встановлює ...».

Сферу Дії Інструкції слід візначаті таким формулюванням: «Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для ...».

2.3. Вимоги пожежної безпеки залежно від виду Інструкції

2.3.1. У загальнооб'ектовій Інструкції та патенти відображаті основні вимоги по вопросам пожежної безпеки, а самє:

2.3.1.1. Основні заходи щодо утримання території:

- протипожежні розріві, Під'їзди до будівель, споруд та вододжерел;

- стоянки та місця проїзду транспорту;

- порядок збирання, зберігання та відалення горючих відходів.

2.3.1.2. Порядок утримання будівель, споруд, при­міщень:

- визначення категорії относительно вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86, а такоже класу зони за Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), будівель та приміщень виробничого, складського призначення и лабораторій;

- визначення необхідності забезпечення территории,

будівель, споруд, приміщень відповідними знаками без­пеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76;

- вимоги до Утримання евакуаційніх Шляхів и віходів;

- допустімість встановлення на вікнах глухих (незнімніх) гратів;

- вимоги пожежної безпеки під час проведення ЗАХОДІВ з масовим перебуванням людей;

- зберігання пожежовибухонебезпечних Речовини, матеріалів та спецодягу.

2.3.1.3. Заходи пожежної безпеки під час застосу­вання відкритого вогню при:

- проведенні газоелектрозварювальніх, паяльних робіт;

- розігріванні бітумів, смол та сургучу;

- роботі з мастиками, клеями та іншімі горючими Речовини й матеріалами;

- проведенні фарбувально робіт;

- візначенні допустімості та Місць куріння;

- розведенні багаття, спалюванні відходів.

2.3.1.4. Правила утримання технічних засобів про­типожежного захисту:

- установок автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

- первинна ЗАСОБІВ пожежогасіння;

- систем протидимного захисту, оповіщення людей про Пожежа и керування евакуацією;

- засобів зв'язку;

- зовнішнього і внутрішнього водопостачання.

2.3.1.5. Утримання інженерного обладнання:

- електроустановок;

- опалення;

- вентиляції и кондиціонування;

- каналізації;

- газового обладнання;

- теплових мереж;

- ліфтів та підйомніків;

- сміттєвідалення.

2.3.1.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і зачинення приміщень, корпусів, буді­вель тощо після закінчення роботи.

2.3.1.7. Обов'язки ПРАЦІВНИКІВ охорони:

- вартового;

- вахтерів ТОЩО.

2.3.2. В Інструкціях для окремих виробничих діль­ниць, лабораторій, складів тощо повинні вказуватись такі вимоги пожежної безпеки:

2.3.2.1. Категорія приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням вимог ОНТП 24-86, а також клас зони за ПУЕ.

2.3.2.2. Правила утримання приміщення:

- вимоги до Утримання евакуаційніх Шляхів та

виходів;

- вимоги до інженерного обладнання;

- заходь пожежної безпеки при работе на технологічних установках та апаратах, Які ма ють підвіщену небезпеки;

- ГРАНИЧНІ показатели контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів ТОЩО), відхилення від якіх могут віклікаті Пожежа або вибух;

- Утримання робочих Місць, зберігання та! Застосування легкозаймістіх, горючих рідін (далі - ЛЗР, ГР), других пожежовибухонебезпечних та пожежонебезпечних Речовини и матеріалів;

- умови проведення зварювальних та других вогневіх робіт;

- умови зберігання спецодягу;

- місця куріння та вимоги до них;

- порядок прибирання робочих Місць, збирання, зберігання та відалення горючих відходів;

- порядок ОГЛЯД, вімкнення електроустановок (електропріладів), приведення в пожежобезпечний стан приміщення та робочих Місць, закриття приміщення после Закінчення роботи.

2.3.2.3. Визначення і зазначення прізвища та іні­ціалів особи, відповідальної за протипожежний стан.

2.3.3. В інструкціях для службових приміщень по­винні відображатись такі вимоги пожежної безпеки:

2.3.3.1. Правила утримання приміщення:

- вимоги пожежної безпеки до Утримання евакуаційніх Шляхів та віходів;

- заходь пожежної безпеки при роботі з персональними комп'ютерами, іншою Обчислювальна технікою (за наявності);

- порядок Утримання кондиціонерів, побутових електронагрівальних приладів, Іншого електрообладнання, Пожалуйста експлуатується в пріміщенні;

- вимоги относительно Місць куріння (Заборона куріння в пріміщенні та вказівка ​​относительно місця Розташування Місць куріння в будинку (Будівлі, корпусі ТОЩО);

- порядок ОГЛЯД, вімкнення всех струмоприймачів, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих Місць, зачинення приміщень после Закінчення РОбочий годині.

2.3.3.2. Визначення і зазначення прізвища та ініці­алів особи, відповідальної за протипожежний стан при­міщення.

2.3.4. В Інструкціях щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт необхідно відображати специфічні протипожежні заходи для даного виду робіт з ураху­ванням вимог розділів 5-8 Правил пожежної безпеки в Україні.

2.3.5. В інструкціях для працівників охорони (вар­тових, вахтерів, сторожів тощо) слід відображати:

2.3.5.1. Обов'язки относительно контролю за додержанням протипожежних режиму, Огляду територій та приміщень.

2.3.5.2. Порядок дій при спрацюванні засобів по­жежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння (за їх наявності).

2.3.5.3. Порядок застосування та прийоми гасіння первинними засобами пожежогасіння.

2.3.5.4. Порядок повідомлення Державної пожежної охорони та адміністрації підприємства відповідно до списку посадових осіб, які мають викликатися в нічний час у разі пожежі (в списку повинні зазначатися до­машні адреси, службові та домашні телефони).

2.3.5.5. Порядок виклику та взаємодії з аварійними службами міста, району, а саме: електротехнічною, сантехнічною, матеріально-технічною, транспортною службами, комендатурою охорони (за їх наявності).

2.3.5.6. Порядок проведення евакуації людей та матеріальних цінностей (в окремих випадках з ураху­ванням вимог іншої спеціальної інструкції).

2.3.5.7. Порядок зустрічі та надання допомоги під­розділам пожежної охорони (штабу пожежогасіння).

2.4. Обов'язки та Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі пожежі

В Інструкціях та патенти відображаті обов'язки та Дії ПРАЦІВНИКІВ у разі Виникнення пожежі, а самє:

- порядок І спосіб оповіщення людей про Пожежа та виклику пожежної охорони;

- порядок аварійного вімкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання ТОЩО;

- порядок евакуації людей та матеріальніх цінностей з урахуванням Дотримання техніки безпеки;

- правила! Застосування ПЕРВИННА ЗАСОБІВ пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

- порядок роботи з комерційними Підрозділами пожежної охорони (за необхідності).

3. Реєстрація та облік інструкцій в установі, організації

3.1. В установі, організації повинна здійснювати­ся реєстрація наявних Інструкцій відповідно до журналу реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.

3.2. Інструкції, що діють у межах установи або організації, можуть оформлятися на односторонніх ар­кушах, які мають вивішуватися на видному місці або тиражуватися у вигляді брошур для видавання праці­вникам на руки.

4. Викладення вимог в Інструкціях

4.1. При викладенні вимог в Інструкціях необхід­но керуватись НАПБ Б.02.013-97 Положення про по­рядок розроблення, затвердження, перегляду, скасу­вання та реєстрації нормативних актів з питань по­жежної безпеки.

4.2. У тексті Інструкцій повінні буті вікладені як обов'язкові, так и рекомендовані вимоги по вопросам пожежної безпеки залежних від об'єкта нормування.

При вікладенні обов'язкових вимог у тексті Інструк­цій слід вживати слова «мають», «слід», «необхідно», «вимагається», «дозволяється», «не дозволяється», «за­бороняється», «не слід».

При викладенні рекомендованих вимог слід застосо­вувати слова: «можуть бути», «як правило», «за необ­хідності», «можуть мати», «у разі» і т. ін.

У тексті Інструкцій слід унікат викладу вимог у форме заборонено, а за необхідності слід давати пояснення, чим віклікана Заборона; НЕ повінні застосовуватіся слова «категорично», «особливо», «обов'язково», «Суворов» и т. ін.

4.3. Текст Інструкцій повинен бути стислим, корот­ким, логічно послідовним, не допускати різних тлума­чень.

4.4. У тексті Інструкцій необхідно вживати ті тер­міни та визначення, які встановлені чинними норма­тивними документами (ДСТУ, ГОСТ, ДБН і т. ін.).

4.5. Інструкції не повинні містити посилання на нормативні документи, вимоги яких враховуються при їх розробці. За необхідності ці вимоги відтворю­ються дослівно.

4.6. У тексті Інструкцій не дозволяється:

- вжіваті СКОРОЧЕННЯ слів, кроме тих, что Встановлені чіннімі нормативними документами, довільні словосполучень, а такоже вжіваті звороті розмовної мови;

- використовуват для визначення одного й того ж Поняття Різні науково-технічні Терміни, блізькі за змістом, а такоже іншомовні слова та Терміни за наявності рівнозначніх слів і термінів в українській мові.

4.7. В Інструкціях допускається скорочення слово­сполучень за умови повного відтворення цього словоспо­лучення при першому згадуванні у тексті із зазначен­ням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури.

4.8. Для наочності окремі вимоги Інструкцій можуть бути ілюстровані графічним матеріалом (рисунками, схе­мами тощо).

4.9. Інструкції можуть доповнюватися планами ева­куації.

Додати коментар

Вашу адресу email не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для боротьби зі спамом. Дізнайтеся як обробляються ваші дані коментарів.